#چشمان_سگ_دارش_پارت_1

(مقدمه)

عشق،عشق است.

نه اختیاریست و نه اجباری.

نه میشود بر سر اختیار کسی را انتخاب کرد و عاشق شد.

نه میشود از سر اجبار کسی را انتخاب کرد و عاشق شد.

عشق،عشق است.

نه شروع دارد و نه پایان.

نه میشود زمان شروع آن را در تقویمی مشخص کرد.

نه میشود زمان پایان آن را در تقویمی نوشت...

و عشق هچیگاه:

برای افسانه ها نیست.

برای داستان ها نیست.

برای آدم های بزرگ نیست.

romankadeh1.ir | @romankadeh1