#طلسم_عشق_پارت_1

پای عشق که در میان باشد،

ممنوعه‌ها به احترام این واژه‌ی مقدس ازهم‌گسیخته می‌شوند تا مانعی نباشند برای جدایی.

ممنوعه‌های زمان هم گرچه ممنوعه هستند؛ اما...

کمی عشق با چاشنی زمان لازم است.

تا هرچه که فاصله انداخته میان عشق و وصال، محو گردد.

و چه زیباست هنگامی که طلسم عشق درهم بشکند و دو مجنون به هم برسند...

تیارانا:

از لی‌لی که مشغول درست‌کردن موهام بود پرسیدم:

- لی‌لی تو کارل رو ندیدی؟

از آینه به صورتم نگاه کرد و لبخند شیرینی زد.

- ایشون مشغول نظارت بر کارهای مهمونی هستن.

- به‌نظرت کادوی تولدش به من چیه؟

romankadeh1.ir | @romankadeh1