#تلختر_از_اسپرسو__پارت_1

مقدمه :

می خواهم “ خودی ” بسازم ، سرشارِ از “ بی تو ” بودن!

نیاز به خانه تکانیِ روحم دارم!

برو! بگذار کمی در “ من ” جا باز شود!

خاطراتِ زنگ زده ی با “ تو ” بودن را!

از میانِ در هم ریختگی ِ افکارم بیرون می کشم!

و آنها را در کنار احساساتِ خسته ام به خاک می سپارم.

دلم قهوه می خـــ ـــواهد !...

اسپرسو با طعم تو!

تو تلخ ...من تلخ ...

زندگی هم تلخ ....


romankadeh1.ir | @romankadeh1