#سکوت_یک_تردید_پارت_1

مقدمه:

بی تو هیچ نمی خواهم...

نه آسمان...

نه زمین....

نه باران....

نه خیس شدن....

گرمای دستانت را به من بده....

همه چیز را از من بگیر....

آری....آغاز دوست داشتنت است....

گرچه پایانراه نا پیداست....

من به پایان دگر نیندیشم...که همین دوست داشتنت زیباست.....

آی دلم..وای خدا چقدر خسته شدم...پاهام داره از جاش کنده میشه...همش تقصیره این مرض گرفته است دیگه...آخه من نمی دونم این هرروز چی می خواد آخه تو این مغازه ها!!!!هی اینو می خره اونو می خره....دختره ی خنگ....(دوستم دریا رو میگم.)آهان راستی....یادم رفت خودمو معرفی کنم...من نگاه هستم ۲۰سالمه یه خواهر دوقلو دارم و دانشجو هستم....بووووووم(داشتم واسه خودم شمارو معرفی می کردم توی پیاده رو بودم اومدم برم تو خیابون یهو چشمتون روز بد نبینه...به یه جسم سختی برخورد کردم...و همون صدای بومی که دیدید...)ای درد ای کوفت ای حناق...مزاحم تعریف کردنم شدی....آی پام...واااییی...از درد پام روی زمین نشستم و همونطور که ملاحظه فرمودید داشتم به صاحب اون جسم خیرندیده فحش میدادم...اصلا وایستا ببینم من به چی برخورد کردم!!؟؟یهو متوجه یه فراری مشکی رنگ در سمت راستم شدم....جووون ماشین رو...ای خیر ندیده تو زدی به من!!؟درد بگیره ایشالا اون صاحبت...

بیخیال فحش دادن شدم و به رو به روم نگاه کردم...متوجه پسر جوونی شدم که گویا صاحب خیر ندیده این جیگره......

پسر:خانوووم!!!!؟خانوم حالتون خوبه!!!! با کلافگی ادامه داد:چرا جواب نمیدید!!!!تکونی به من داد و ادامه داد:خانوووم با شما هستما!!!!!

چهره ای طلبکارانه به خودم گرفتم و گفتم:هوووی...مگه نمیبینی پام درد می کنه!!!زدی پای منو له کردی تازه میپرسی حالتون خوبه!!!!؟

پوزخندی زد و گفت:آخیی...یعنی تو الان حالت بده!!!؟؟

حرصم گرفت....چقدر پرروئه...!!!زده پامو له کرده تازه طلبکارم هست...به همین خاطر رو کردم بهش و گفتم:نه کیییی گفته!!!!!!مگه نمیبینی دارم بندری میرقصم!!؟مرد مثلا حسابی زدی پای منو له کردی تازه میگی...(اداشو در آوردم و ادامه دادم):آخییی یعنی تو الان حالت بده!!!؟

اونم کم نیاورد...هه ای گفت و ادامه داد:آره خب...کاملا مشخصه!!!دو ساعته داری با نگاهت منو ماشینمو می خوری!!!!

ای واااای آبروم بر باد رفت...این از کجا دید!!!؟خب خل و چل دو ساعته جلوته توام زل زدی به خودشو ماشینش تازه توقع داری نبینه!!!!

romankadeh1.ir | @romankadeh1