#شروعم_کن_تو_میتونی_پارت_1

خلاصه:

داستانی بر اساس واقعیت زندگی،

اکثرا با شخصیت های انسان واقعی ،زندگی پراز رنج ودردسر،

قسمتی هم خوشبختی،

ولی این خوشبختی کی وکجا میاد،

ایا ابتدای این داستان هست یا انتهای؟

،هنوز هم غم غصه ادامه دارد یا نه،

داستان یک دختر،

از جنس تکه شکسته های قلب،

قلبی که هنوز که هنوز هست بازهم شکسته است،

نه فقط از عشق بلکه از آدم هایی دور اطرافش که نه فقط با زخم زبان بلکه با دستان خودشان

زندگی را بر کام دختر که بیست سال بیش ندارد تلخ می کنند،

زندگی تهی از عشق ونفرت،

نه کسی رو دوست دارد و

نه از کسی کینه ای به دل دارد،

فقط زندگی بدون مقصد در پیش گرفته،

با تمام وجود رنج وعذاب می کشد ولی جز لبخند چیزی نثار این مردمان به اصطلاح غمخوار نمی کند،


romankadeh1.ir | @romankadeh1