#شطرنج_شکسته_پارت_1

مقدمه
هجوم سایه ها...میان صفحه های سیاه فکر، بازی را رقم می زند.
بازی بی پایان، بی مغز، بی شکل و بی برنده...
ترس ت
ا و ت
ا برابر با مرگ است...
بیماری ست...
مرگ ،سرخوش بر روی شب خیمه زده
میان شب و رنج
به خاک و خون می افتد
رنج می کشد
به دام می افتد
می میرد
باید ت
ا و ت
ا شکست...می شکنی تا بشکنی.
زمانی که رو به رو می شوی با مرگ...می فهمی راز آن اسلحه مرگبار را...

romankadeh1.ir | @romankadeh1