#پرنسس_بی_احساس_من_پارت_3

وای وقت انتقام رسید باید تلافی کنم یادته چقد منو مسخره میکردی؟


_ وای اوستا اون موقع ک من مسخرت میکردم تو فقط 18سالت بود پنج سال گذشته باوا بعدشم حرف زن گرفتن نزن ک سرمو میکوبم به دیوارا


اوستا: خب پس کدوم دختره زود تند سریع بگو کدوم دختره؟


_خعله خب میگم حالا بیا بریم تو

رفتیم تو اوستا نشست رو صندلی منو دور خودش میچرخید به اینم ک عشق صندلی چرخ دار

_ اون دختره دیوانه ام مث توعشق صندلی چرخ دار هرجا صندلی چرخ دار ببینه میشینه روش میچرخه دور خودش


اوستا: بیا دیدی گفتم یه خبرایی هست


_اوستاااا


اوستا: چیه خب
خعله خب باوا عصبی نشو پوستت چروک میشه تعریف کن بینم قضیه چیه


_ اگه بزاری میخواستم همینو بگم
چای یا قهوه

اوستا: قهوه پیلیز

یه قهوه ریختمو گذاشتم جلوش خودمم نشستم رو مبل جلو میز

اوستا: خب شروع کن من منتظرم


_ منتظر چی؟


romankadeh1.ir | @romankadeh1