#پرستار_من_پارت_1


مقدمه:
باز این گلایه ها... زخم های ناتموم
دردهای مشترک، این گریه های شوم
فریادهای تلخ، اشک های بی صدا
امشب کنار تو، تنهایی وغمه
فردا سقوط ما، حتم و مسلمه!
من گریه می کنم... تو ناله می کنی!
پس این وسط کیه؟ اون کس که بی غمه!
من گیر وحشتم، تو غرق اعتیاد
این دست های شوم مرگ فقط تو رو می خواد
پا شو نفس بکش
فریاد کن عزیز
من با توام هنوز
این بازی های تلخ
دردهامو تازه کرد!

romankadeh1.ir | @romankadeh1