#پادشاه_من_پارت_1

بسم الله الرحمن الرحیم
تاریکی را کجا مینامی؟؟
آن اتاق فرو رفته در ظلمات؟؟
تاریکی همه جا هست...
در زندگی من...
در زندگی تو...
گاه تاریکی چاهی میشود و تورا در قعر خودش فرو میبرد...
آنقدری که هرچقدر دست و پا بزنی و تقلا کنی راهی برای نجات از آن تاریکی مطلق نداری....
گاه تاریکی دریایی میشود مواج و پر تلاطم...


آنقدر با پستی و بلندی هایش حرکت میکنی تا بالاخره به ساحل میرسی...
حال میخواهم راوی داستانی باشم از نوع تاریکی دریا مانند...
میخوام بنویسم از تاریکی که در پسش چیز هایی منتظرمان است که فکرش راهم نمیکنی...
داستانی پر تلاطم و مواج...
داستانی از قعر تاریکی تا به دنبال روشنایی.....داستانی به اسم در پی تاریکی
فصل اول
]راوی دانای کل[
نگاهی به صورت اخموی محمدرضا کرد...
چیزی همانند نگرانی و ترس را در صورتش میدید..
آرام سمت محمدرضا رفت و دستش را گرفت...

romankadeh1.ir | @romankadeh1