#استاد_جذاب_من_پارت_1

دریا:زودباش دیگه رها

رها:باشه بابا وایسا خو چقدر عجله داری

دریا:عجله ندارم استرس دارم مگه تو نداری؟

رها:چرا خب دارم

دریا:پس زودباش دیگه

رها:ای بابا خب اینترنت ضعیف صبر کن

امروز نتایج کنکور میاد و من و دریا کلی استرس داریم که ببینیم دانشگاه در میایم یا نه

رها:خب اومد

دریا سریع از بالا سرم اومد تو کامپیوتر و گفت

دریا:کو؟ببینم

رها:بزار اسمارو سرچ کنم

دریا:جونت دربیاد بدو دیگه

خنده ای کردم و اسم خودمو سرچ کردم


romankadeh1.ir | @romankadeh1