#ملودی_زندگی_من_پارت_1

هم چون نوای پیچش پیچک ها

هم چون صدای رد پای خوشبختی

طنین انداز زندگی من هستی

می سرایم شعری از جنس پونه های وحشی

از آهنگ و از شور

از این ریتم ناهماهنگ زندگی

از هر سازی، هر رازی

از ملودی قلبم برایت میگویم

از طنین پرآوازه ی این آواز

این دست های نیاز

در تمنای یک نگاه تو

به سوی این آسمان بی کران

در کران زندگی بالا رفته اند

به انتظار قطره های بارانم

تا ملودی روحم را همصدا بخوانند.

به نــام او ...

صبح با صدای ملینا بیدار شدم:

- ملودی ... ملودی ... پاشو دیگه لنگ ظهره؛ مگه امروز دانشگاه نداری؟


romankadeh1.ir | @romankadeh1