#من_تو_او_دیگری_پارت_1من تو را دوست دارم و دیگری مرا و تو دیگری را و در این میان همه تنهاییم...

(دکتر علی شریعتی)

****

این سرشت زمانه است

زنجیره ی افسوس های سرگردان

این رسم وادی دیو سیرت است

من از همین جا

درست اینجا

همین دنیای فانی

در این بدرود ها

در این ایام وانفسا

فریاد وارانه می گویم :

من عاشق تو هستم

تو عاشق او

او عاشق دیگری

...

همه درد مندیم و گلاویز با تنهایی

جان به ستوه امد از این همه بی کسی

و درد مشترک بی هم نفسی

خورشید. ر

فصل اول:همسایه ...
romankadeh1.ir | @romankadeh1