#کینه_عشق_پارت_1

مقدمه:

وقتی دروغ میگی چه حسی داری؟ عذاب؟من تو زندگیم زیاد دروغ نگفتم.....اما یه دروغ گفتم به اندازه ی همه ی زندگیم....و تو مسیری افتادم که راه من نبود....

تو خونه ای که از ان من نبود.....

من دروغ گفتم...

عذاب کشیدم...

رنج دیدم....

سوختم با خودم و ساختم با زندگیم....

من دروغگو نیستم..........

من فقط عاشقم......

به نام او

فصل اول

romankadeh1.ir | @romankadeh1