#خیس_مثل_باران_پارت_1


-مقدمه:

باران ببار....

ببار که شاید پس از بارش تو

به یادش رنگین کمانی در دلم برپا شود...

باران ببار.....

بزار اشکهایم غریب نباشند...

باران ببار....

ببارو تمام خاطره‌هارا بشور،

تمام دوستت دارم ها، تمام عاشقانه ها،

ببار که من هم شرم نکنم من هم ببارم....

باران.....

باران.....

باتو قراری دارم،یک لحظه مبار، باتو کاری دارم......

و آنگاه چنان ببار که نفسم ببرد....

من در دلم از دوست غباری دارم....

گونه هایت خیس است، باز با این رفیق نابابت، نامش چه بود؟

هان "باران"

باز با باران قدم زدی؟


romankadeh1.ir | @romankadeh1