#کلکل_شش_نفره__پارت_1


از زبون ارام:

ترانه_ارام؟؟ ارام با توام

ارام_هووووم؟؟ بنااال

ترانه_کجايي سه ساعته دارم صدات ميکنم

ارام_دسشويي خبر مرگ تو ، اگه گذاشتي...

ترانه_حرف نزن برو اون ارمينای خرسو بيدار کن لنگ ظهر شد.

ارام_اوووو برو بابا اون مگه بيدار ميشه؟ خداوکيلي اون دفعه ميخواستم بيدارش کنم با مشت و لگد افتاده بود به جونم

ارمينا_اههه باو خودم بيدار شدم چتونه صداتونو انداختين پس کلتون نميذارن ادم دو مين بخوابه اه اه !!!

و همينجوري که با اون قيافش غر غر ميکرد رفت دسشويي که يه دفعه ترانه يه نگا به من کرد من يه نگا به ترانه و ترکيدييممم

از زبون ارمینا:

اه اه اه بیشعورا کله ی صبحی از خواب ناز بیدارم کردن ، تازه جای حساس خوابم بوداااا شانس که نداریم تو خوابم حتی به شوهرمون برسیم

هــــعی خدایا شکرت

ترانه_ارمینااااااااا ذلیل شی کجا موندي تو

ارام_همینه دیگه همش باید مِس مِس‌کنه تو کاراش

هووف اينام که نه ميذارن عين ادم بخوابي نه عين ادم ب دسشوييت برسي

_اوووومددددم اقا جاااان نخورییین منووو

ارام_چه عجب دل کندی از اتاق فکر دل انگیز

romankadeh1.ir | @romankadeh1