#جادوی_چشم_آبی_پارت_1


شاید بارها و باها این فکر درون افکار هر انسانی شکل گرفته باشد که ایا موجوداتی نیز وجود دارند که در سیاره ای
دیگر زندگی کنند؟؟
شاید برخی انسان ها به این افکار بخندند و به آسانی از میان آن بگذرند اما واقعیت چیز دیگریست...در جایی از
سیاره ی زحل که دور ترین نقطه از خورشید است..سرزمینی وجود دارد سرزمینی که در آن همانند زمین طبیعتی با
درخت های زیبا واسمانی آبی وجود دارد.
پرندگان و حیوانات در آن مشغول به ادامه ی حیات خود هستند...خورشید به موقع طلوع و شب هنگام تیره و
تاریک میشود...و همچنان قانون طبیعت در آن حکم فر ماست..حال با خود فکر میکنید انسان های کجایند؟و آیا
اصلا انسانی در آن وجود دارد یا خیر؟
و در جواب باید گفت:تنها تفاوتی که زمین و سرزمین گمشده با یکدیگر دارند این است انسان هایی در این سرزمین
زندگی میکنند به نوعی دیگرند به طوری که همانند داستان های افسانه ای از قدرت های خارق العاده برخوردارند.
این انسان های وقتی پا به سن سیزده سالگی میگذارند گویی دوباره متولد می شوند و قدرتی در انان شکل می گیرد
که شامل توانایی های انان است.نیرویی فنا نا پذیر که آنان را از انسان های سیاره ی زمین جدا می سازد.همانند
عنصر های آب...آتش...خاک....فلز...باد..اما. ....قدرت های برتری هستند که شامل قدرت های دیگر می شود و به
نوعی انان ریشه ی نیرو های دیگرند که موجب صلح و آرامش در آنجا می شود.شش عنصر اصلی این سرزمین
عنصر قرمز رنگ نماد آتش ،عنصر آبی رنگ نماد آب های جاری ،عنصر سبز رنگ نماد طبیعت و سرسبزی،عنصر
زرد رنگ نماد نور و روشنایی،عنصر صورتی نماد شادی،رضایت و خوشبختی و مهم ترین آنان عنصر بنفش که نماد
جادویی است که تمامی آنان را کنترل میکند.
و اما داستان این سرزمین و مردمان آن...داستان از آن جایی شروع می شود که در نقطه ای از این مکان در خانه ای
زیبا و خانواده ای..سه دختر متولد میشوند.

romankadeh1.ir | @romankadeh1