#گلشیفته_پارت_1

را میبینی و هردم زیارت میکنی دردم

ترا میبینم و میلم زیادت میشود هردم

به سامانم نمیپرسی نمیدانم چه سر داری

به درمانم نمیکوشی نمیدانی مگر دردم

نه راهست این که بگذری مرا بر خاک و بگریزی

گذاری ار و بازم پرسی تا خاک رهت گردم

ندارم دستت از دامن بجز در خاک و ان دم هم

که بر خاکم روان گردی بگیرد دامنت گردم

فرو رفت از غم عشقت دمم دم میدهی تا کی

دمار از من بر اوردی نمیگویی بر اوردم

شبی دل را به تاریکی ز زلفت باز میجستم

رخت میدیدم و جامی هلالی باز میخوردم

کشیدم در برت ناگاه و شد در تاب گیسویت

نهادم بر لبت لب را و جان و دل فدا کردم.

حافظ

هانیه_البالو.شفتالو.کجایی؟ شفتالو تو که اینجایی.چرا صدات در نمیاد؟


romankadeh1.ir | @romankadeh1