#غرور_و_عشق_و_غیرت_پارت_1


چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرم دل یکی..
یکی که بهش اعتماد داری..
بهت اعتماد داره..
از دلتنگی هاش برات میگه..
از دلتنگی هات براش میگی..
آروم میشه..
آروم میشی..
حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه..
این حس مثل قطره های بارون پاکه
اگه خاکم اگه سنگم اگه دلتنگم با خودم با تو و با این فاصله میجنگم اگه رودم با تو
بودم به تو دلبستم
بعد از این من بعد از این تو از همه خستم اگه خاکمممممممممم اگه
سنگمممممممممم اگه دلتنگمممممم
با خودم با تو و با این فاصله میجنگم اگه رودم با تو بودم به تو دلبستم من از این
من من از این تو از همه خستم اگه بغضم اگه گریه اگه میبارم
کی میدونه سر روی دوش کی میذاره؟ آی خدا نفسای من سرگردون به همون روز
تولد من و برگردون گل و پرپر کن عزیزم چشام وتر کن من و باور کن عزیزم من و باور
کن آی خدای نفسای من سرگردون به همون روز تولد من وبرگردون اگه خاکم اگه
سنگم
با خودم با تو لا این فاصله میجنگم
) اگه خاکم پویا بیاتی(

با آهنگ همخونی میکردم ، یک دستم روی فرمون یک دستم روی دنده بود چقدر
من با آهنگ های پویا بیاتی آرامش میگرفتم به قول مامیم واقعا صداش سوز داره
آدم باهاش دوست داره همدردی کنه.
تو افکار خودم بودم که هستی صداش و بلند کرد:
-فکر کنم اینجا جاشی همینجا نگهدار که جلو تر دیگه جا نیست.
-کجا؟

romankadeh1.ir | @romankadeh1