#غروب_خورشید_پارت_1

مقدمه

زندگي پول نيست،،زندگي دل خوشه که خدا اين نعمت و به هرکسي نداده..

زندگي درک درست از اطرافته،،زندگي درست ديدن ولذت بردن از مکان و زمانه..زندگي بخشيدنه...آره بخشيدن...ببخش و زندگي کن...

زندگي گذشته...گذشتن از بدياست...آره بگذر...بزار يکي هم از تو بگذره...اين ميشه زندگي...

از همه مهمتر که الان خيليا نميشناسنش واسمشو خراب کردن...

زندگي عشق ورزيدن به همديگست،،زندگي با عشق به هم نگاه کردنه،،

دل خوش??لذت بردن??عشق??بخشيدن??گذشت??

آره زندگي توهمين کلمات خلاصه شده..

پس... زندگي کن ولذت ببر و ببخش ودرک کن چون ديگه راه برگشتي نيست..

به نام خدا

صبح باصداي زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم..همونطور خواب آلود جواب دادم: -بله

مهسا-بله مارو هان..کجايي?ربع ساعت ديگه کلاس شروع ميشه.بااين حقيقي اخمو داريم سر

کلاس راهت نميده..بدووو.حالا يه امروزي ماشين نياوردم بايد به غلط کردم بيوفتم

من-اه چقدر حرف ميزني بابا.باشه صبرکن اومدم.. وتلفنو قطع کردم.يه نگاه به ساعت انداختم

ساعت01ربع کم بود.واااي خدا الان کلاس شروع ميشه..زود از تخت اومدم پايين ورفتم

دستشويي ودست وصورتمو شستم وآماده شدم.سريع از اتاق اومدم بيرون و رفتم سمت کفش

هام.همونطور که بند کفشام رو ميبستم صداي مامان به گوش رسيد

مامان-خورشيد کجا?بيا صبحانه بخور برو

romankadeh1.ir | @romankadeh1