#غم_نبودنت_پارت_1


بعداز من اگر روزی بغض گلویت را فشرد

پای احساست اگر بر سنگ خورد

یا اگر یک روز دستان تو هم

گرمی دست کسی را در میان خود ندید

و ندر ان هنگام تلخ که فضای سینه ات جز اه اتشناک چیزی را نمیداد گذر

یادی از این عاشق افسرده کن

بعد از من روزی اگر زین کوچه ها مرد تنهایی گذشت..

در نگاه او اگر برق نیاز بود و پایش پینه بود..

یادی از این خسته دلمرده کن..

روزگاری بعد از این شاخه خشکی اگر دیدی به باغ

یا اگر گل پژمرده ای دیدی به خاک..بلبل افسرده ای دیدی به شاخ

یادی از این شاعر پژمرده کن

گر شبی تنها شدی در خلوتی

یافتی از بهر گریه مهلتی

لیک اشکی گونه ات را تر نکرد

درد خود را با خدا گفتی ولی باور نکرد

روزگاری بعد از این گر تو هم عاشق شدی

یادی از من کن که دیگر نیستم...تولد تولد تولدت مبارک مبارک مبارک تولدت مبارک

بیا شمعارو فوت کن تا صد سال زنده باشی..

ارین_ای بابا فوت کن دیگه اوا..بیست دفعه اینو خوندیم واست..

اوای خوشگلم تو اون لباس بلند زرد با شکوفه های رنگ خودش لپاشو باد کرد و 8 تا شمع روی کیک باربی شکلش و فوت کرد و بعد صدای جیغ و هورا و سوت زدنای پرهام و پروا جمع و شلوغ تر از اینی که بود کرد..

ابجی ترانه کیک و برداشت و برد تو اشپزخونه واسه تقسیم.دخترا و پسرا هم ریختن وسط و پرهام هم صدای ضبط و زیاد کرد و همه ریختن قرای مونده تو کمرشونو..

نشسته بودم و با ل*ذ*ت به اوای خوشگلم نگاه میکردم که صدای افسون از ب*غ*ل گوشم اومد..

افسون_بابا یه توجهی به این عاشق دلخسته بنداز..چشماش بابا قوری شد بسکه زل زد به تو.

romankadeh1.ir | @romankadeh1