#گاهی_عشق_از_پشت_خنجر_می_زند__پارت_1


رســــــم غــــــریــــــب دنـیـــــا

اصـــــلا عـجـیـب نـــیــــســـــت

بی صـدا خـنجـــــــــر مــی زنـــد و

ایــن رســـــــم نــــــیــــــســــــــت

مـــــــــا بـــــازیـــــچـــــــــه ایــــــم و

ایــن عــــــدل نــــــــــیــــــــســــــت

مـــــــــا تـــــنــــهــــائـیــــــــم و

ایـن وهـــــــم نـــیـــــســــــــت..!


به نام او...

-تقدیم به همه ی آدم هایی که با یه تصمیم بچگانه آینده رو تخریب نمی کنند-

کلید رو چرخوندم و در رو باز کردم.خسته و بی رمق رفتم توی اتاقم.لباسم رو عوض کردم.روی تخت ولو شدم.چشمام رو بستم و سعی کردم رو مبحث امروز فکر کنم.یهو در باز شد و چهار تا خرس پریدن داخل. آناهیتا پرید روی شکمم..پگاه شروع کرد به قلقلک دادن.. چشمام رو باز کردم.اخم کردم و گفتم:کسی به شما یاد نداده در بزنین؟

پگاه زد توی پام و گفت:تف تو گورت که قلقلکی هم نیستی...سگ تو روح شده!


romankadeh1.ir | @romankadeh1