#فردا_بدون_من_پارت_1

مقدمہ:

دیدی کہ سخت نیست ...تنهابدون من...!

دیدی کہ صبح میشود...شبهابدون من...؟

این نبض زندگی بی وقفہ میزند...

فرقی نمی کند...

بامن...بدون من ...

دیروزگرچہ سخت...امروزهم گذشت...

طوری نمی شود...

فردابدون من...خــلاصـــــہ:

"قصمون درباره ی دختریــہ ازجنــس صــبرواستقـــامت...

دختـرشیــطونــــی کـــہ شخصیت شادش و پشت نقــاب سخت غرورش مخــفی کرده

اماچـــرا؟

ــــ چون ضـــربہ خورده...!

حتمامیگیدازکــی؟

ــــ ازکسایی کہ حتی فکرشــم نمیــکرد،ازکسایی کہ عاشقانہ دوسشون داشت...

ولی قراره سـرنوشـت این دخترهمیشہ تلخ بمونہ؟"

romankadeh1.ir | @romankadeh1