#ازدواج_به_سبک_اجباری_پارت_1


مقدمه:

من و تو ...

منی که از زمینم و تویی که از آسمانی...

با دنیایی تفاوت و فاصله میانمان...

میان من و تو...

میان عقاید من و فرهنگ تو...

قرار است نقطه ی مشترکی بیابیم...

برای باهم زندگی کردن...

زندگی که با تمام زندگی های دیگر فرق می کند...

زندگی ای که بوی اجبار می دهد...بوی تحمیل...

تو به من بگو؟

من کنار بیایم یا تو؟

منی که از تو دورم...

منی که دنیایم با تو هیچ نقطه ی مشترکی ندارد و نداشته است!


romankadeh1.ir | @romankadeh1