#عشقی_از_جنس_اجبار_پارت_1


واییی باز در دهن این دختره باز شد

کیمیا:ینی چییی ؟؟بعد این همه ماه یه زنگم نزده پسره بوق کله من اگه جات بودم میزدم دهنشو میریختم .نه نه یعنی دندوناشو تو دهنشاا

_کیمیااااا

کیمیا:جانم جانم عسیسم

اه حالمو بد کرد زدم تو کلشو گفتم:مرگ عسیسم انقدر ور ور نکن

وسط حرفم پریدو گفت :وااا بده بت میگم عزیزم بده میگم الهی اون پوریا گور به گور شه نه بده؟واقعا بده؟

زد تو سرم که جیغ زدم :کیمیا

شروع کرد ب دوییدن و ازم فاصله گرفت زبونشو تا ته انداخت بیرون .رفت سمت کلاس

ایی دختره خر.

کیمیا دوست جون جونیمه از راهنمایی باهم اشنا شدیم دختر خیلی شیطونیه خیلی شیطوناااالبته خیلی هم دوست داشتنیه بیخیال این خرو شدم رفتم سمت کلاس

منو کیمیا بخاطر صمیمیت زیادمون تو یه رشته رفتیم ینمن عاشق طراحی ام و در دانشگاه هنر درس میخونم

به سمت کلاس رفتم از همین بیرون کلاس صدای جیغ کیمیا میومد باز معلوم نی چی شده؟

در کلاسو باز کردم اولین چیزی ک دیدم کیمیا بود که رنگ لبو شده بود و داشتم سر یه پسره جیغ میزد

کیمیا:هووییی مستر بلند شووو .عنجل جای رفیقمه

پسره:خوو باشه

کیمیا:میزنمتاااا گوریل گنده

پسره:حد خودتو بدون خانم محترم

romankadeh1.ir | @romankadeh1