#عشق_در_وقت_اضافه_پارت_1

نام کتاب : عشق در وقت اضافه

نویسنده : شقايق م کاربر انجمن نودهشتیا

فصل اول: بازگشت

با صدایی به عقب بازگشت.

-Wann findet die prufung unterh alten (امتحان چه وقت انجام می گیرد؟)

جوابش را داد و به سالن امتحانات رفت. هنوز هم نمی توانست درست مثل خود آن ها برخورد کند. گاهی گرم گاهی سرد و گاهی تلخ. هویت او گمشده بود. نه یک ایرانی بود نه یک آلمانی. به سوالات نگاه کرد. همه را بلد بود. با آرامش و خطی خوش شروع به جواب دادن کرد. پس از پایان امتحان به دفتر رفت و از مسئول آنجا درباره ی وقت استراحت سوالی پرسید زیرا بعد از این امتحان، امتحان دیگری نیز داشت. مسئول پس از لختی سکوت اینطور پاسخ داد:

-Von 10,15 bis 10,45 Uhr machen wir eine Pause (از ساعت 10:15 تا 10:45 وقت استراحت است.)

-Danke(متشکّرم.)

-Gerne(خواهش می کنم.)

-Auf Wiedersehen(خداحافظ)

آرام آرام شروع به قدم زدن کرد. بعد از دادن امتحان دوم به سمت خانه اش به راه افتاد. به خانه اش رسید و کلید را در قفل چرخاند و وارد شد.

***

صدای زنگ گوشی می آمد. طبق عادت آرام به طرف تلفن رفت.

-Hallo(الو؟)

romankadeh1.ir | @romankadeh1