#انسانم_آرزوست_پارت_1


مقدمه:

زندگی همیشه زیبا نیست...

آسمان همیشه آبی نیست...

دنیا همیشه مملو از پاکی ها نیست...

ببین!!!دنیا کم و کسر هایی هم دارد...آن هم به وفور!

اینکه همه با هم نمیخندند اشکال دارد...

اینکه همه با هم زیبایی ها را نمیبینند هم سراسر ایراد است...

این باور تو نیست که همه چیز را رو به راه میکند...

مهم نوع نگاه کردن تو به زندگیست...

و به آدم هایی که جانشان بسته به این نوع نگاه است...

و عقایدی که در پس پرده ی باور های توست!

تمام حرف من این است:

ای کاش "انسانیت" نمی مُرد!!!*

*مهتاب ا.ک

فصل1-سفر

romankadeh1.ir | @romankadeh1