#دریا_پارت_1

به نام اوبه نام خدایی که عشق را آفرید

من دختری هستم ازجنس دریا

دلی به بزرگی دریا

چشمانی به پاکی وزلالی دریا

دراوج عصبانیت همچون دریاخروشان

ودرهنگام آرامش همچون مادری مهربان


فرمولش چی بود؟هرچی فکرمی کنم یادم نمی یاد../دیروزخوندما... آهایادم اومد دوباره این صدامثل پتک به سرم کوبیده شد

-داوطلبان گرامی فرصت آزمون تمام شد

اه پنج دقیقه پیش می گفت یه ربع وقت دارین حالامی گه فرصت تموم شده ای وای چرااین جوری شد؟ خیلی زودفرصت تموم شد ولش کن هنوزمی تونم جواب بدم داشتم روسوال آخرفکرمی کردم امابادیدن یه خانم که چه عرض کنم بهتره بگم اژدهای دوسربی خیال اون سوال شدم وقبل ازاینکه منو بخوره برگه ی پاسخ نامه روبهش دادم وواردمحوطه ی حوزه ی امتحانی شدم تادخترعموم پریابیادوباهم بریم خونه بادیدن چهره ی خندونش که نشوندهنده ی رضایتش ازکنکوربود دستموبلندکردم تامنوببیه

-چطوربود؟

-باخنده گفت خوب بود راضی بودم به نظرتوچطوربود؟

منم مثل خودش جواب بالبخندجواب دادم خوب بود منم راضی بودم

چنددقیقه بعداززدن زنگ درپسرعموم درو واسمون بازکردبادیدن لباسای مشکی توتنش لبخندرولب هردوتامون ماسیدپریازودترازمن به زبون اومد


romankadeh1.ir | @romankadeh1