#در_جست_و_جوی_چهار_عنصر_پارت_1

مقدمه:

چرخ سرنوشت می چرخد و می چرخد

پیش بینی به حقیقت می پیوندد

پا به جهان می گذارد ...

اما ناگهان

حمله می کنند سیاهی ها

عناصر دزدیده می شوند

همسفر همراه با دختر شجاع پیش می رود

دوستی

دشمنی

وفاداری

خــ ـیانـت

موفقیت

شکست

شادی


romankadeh1.ir | @romankadeh1