#در_دستان_سرنوشت_پارت_1

_قسمت اول

_زینت خانم! زینت خانم! چرا این تلفن روجواب نمیدی؟

_ بله آقا . اومدم.دستم توظرفا بود.اومدم.

***

_الو، بفرمایین.

_منزل آقای سروستانی؟

_بله بفرمایین.

_لطفا بفرمایین آقای امیر سروستانی صحبت کند.

_گوشی خدمتتون.

***

-آقاباشماکار دارن.

_کیه؟

_نمی دونم. معرفی نکرد.

خیلی خوب شما بفرمایین.

_الوبفرمایین

_جناب امیر سروستانی؟

_بله. شما؟

_لطفا همراه با شناسنامه تشریف بیارین کلانتری منطقه 11.

romankadeh1.ir | @romankadeh1