#بغض_ترانه_ام_مشو_پارت_1


شب ها كه بغض مي كني دنيا سكوت مي كنه

زمان به صفر مي رسه زمين سقوط مي كنه

شب ها كه بغض مي كني به مرز مرگ مي رسم

به گريه كوچ مي كنم ببين چقدر بي كسم

دريايي از آرامشي من طرحي از خروش رود

زيباترين شعر جهان چشمان غمگين تو بود

پشت كدوم سكوت شب درگير اين سفر شدی

چه دير به هم رسيديم و بي وقفه شكل هم شديم

تو كه به غنچه كردن گلاي باغچه دلخوشي

از عمق خاكستر شب چگونه شعله مي كشي

فرصت بده گريه كنم كه بي نهايت عاشقم

فكر گريز از شب و طوفان اين دقايقم

مقدمه:

كنار بي پناهي من بنشين

سرت را تكيه بده به پاهاي سست و بي طاقتم

چنگ بزن به روح خسته ام

romankadeh1.ir | @romankadeh1