#بی_هوا_دلسپردم_پارت_1

توخونه تکوتنهانشسته بودم بابارفته بودسرکارش مامانم رفت خريد

روهامه بوزينم که تااخرشب بيرون پلاسه روزکپشوميزاره

الانم خبرش تواتاقش خوابه

حوصلم بدجورسررفته بود ازاين تلويزيونم که آبي گرم نميشه بهترين فکراينه برم به ترسازنگ بزنم بريم بيرون


بلندشدم رفتم تواتاقم زنگ زدم به) تري،همون ترسا(

تري:جانم

من:سلام تري جون چطوري خوبي

تري:سلام عزيزم قربونت توخوبي

من:نه زياد

تري:عه واخدابدنده چيزي شده

من:نه باباتوهم جوميدياحوصلم سررفته زنگ زدم بهت بانسيموبهارهماهنگ کني امشب بريم بيرون

تري:خب باهوش خودت چرازنگ نميزني؟

من:خب عزيزم توواردتري

تري:دختره نقطه چين داري منوخرميکني؟

من:نه بابااين چه حرفيه بلانسبت خر

تري:عه بيشعورحالاکه اينطوريه خدافظ

romankadeh1.ir | @romankadeh1