#بگذار_آمين_دعايت_باشم_پارت_1

صداي چرخ زمان مي آيد...

صداي كفشدوزك هاي رهگذر مي آيد...

صداي قناري پربسته ميان راه افتاده مي آيد...

و...

صداي قدم هاي تو مي آيد...

تو كه چه سنگين آمدي و چه سنگين ماندي و چه سنگين...

خواهي رفت؟

تو نيز مرا تنها خواهي گذاشت؟

تو نيز از من دل خواهي كند؟

ببين...

ببين كه چه رقت بار به زانو درآمده ام...

ببين كه چه رقت بار دلم از هجوم بي مهري هايت خون گريسته است...

ببين كه چه رقت بار تسليم مي شوم...

و...

و تو چه سنگين ميروي...

.

.

romankadeh1.ir | @romankadeh1