#بازمانده_ای_از_طبیعت_پارت_1

من ٬دختری از زمین که برای یافتن بازمانده به اینجا آمده ام

و تو شاهزاده ای از جنس آتش و شیطان هستی که...

برای به دست آوردن من هرکاری انجام میدهی.

راز عجیبی این سرزمین را در بر گرفته که کسی از آن اطلاعی ندارد

به زودی راز ها معلوم٬و هویّت من آشکار خواهد شد.

تاراگاسیلوس:سرزمین پهناوری با مناطق مختلف.فرمانروا:آخرین بازمانده از خاندان سلطنتی

دارچفینلند:منطقه ی دیو ها.پادشاه:زاگورا

شاینتلند:منطقه ی شیطان ها. پادشاه:سلفوس

ساینتلند:منطقه ی فرشته ها.ملکه:آیرانا


romankadeh1.ir | @romankadeh1