#آنتی_عشق_پارت_1

مقدمه:

...

تو که ماه بلند در آسموني

منم ستاره ميشم دورت مي گردم

تو که ستاره ميشي دورم ميگردي

منم ابري ميشم روت رو مي گيرم

تو که ابري ميشي روم رو مي گيري

منم بارون ميشم تُن تُن مي بارم

توکه بارون ميشي تن تن مي باري

منم سبزه ميشم سر درميارم

توکه سبزه ميشي سر در مي آري

منم گل مي شم و پلوت مي شينم

اگه گل بشي پهلوم بشيني ... اون وقت منم بلبل ميشم چه چه مي زنم...

romankadeh1.ir | @romankadeh1