#آینه_ای_در_برابر_آینه_ات_می_گذارم_پارت_1


مقدمه

تکرار می کنی

تکرار می شوی

آینه یعنی تکرار...

دو مرگ... دو تنهایی... نگاهی و اعتمادی!

روحت را صیقل بده!

ساختن ِ ابدیت، درد دارد!

جسور باش! مکرر شو! دعای نومیدارانه ات را در آینه ببین!

-------------------------------

به نام او که همیشه و همیشگی ست

قرعه ی کار، به نام ِ من ِ دیوانه زدند!

تهران/ پاییز 1391

از پس ِ خاکستری ِ آسمان، خورشید در حال طلوع است.


romankadeh1.ir | @romankadeh1