#آکادمی_خون_آشام_(جلد_دوم)_پارت_1

خیلی چیزها می میرند ، اما همیشه مرده باقی نمی مانند . حرفم را باور کنید ، می دانم چه
ویم . درمی گ این دنیا نژادی از خون آشام ها هستند که به معنای واقعی کلمه مرده ی
می گاستریگوی آن ها ند . بها متحرک ویند و اگر تا به امشب کابوسشان را ندید ، از ه اید
این به بعد باید ببینید . آن ها قوی هستند ، سریعند و بدون هیچ رحم و تردیدی می کشند
. آنها همچنین نامیرا هستند که باعث می شود از بین بردنشان خیلی سخت باشد . فقط سه
راه برای از بین بردنشان وجود دارد : فرو کردن چوبه ی نقره ای در قلبشان ، بریدن سر و
آتش زدن آن ها . هیچ کدوم از این راه ها آسا نیست ن ، اما از اینکه هیچ انتخابی نداشته
د و نداباشی نید باید چکار کرد بهتر است .
همچنین در کنار آن ها خون آشامانِ دیگری هم وجود دارن که د که خون آشام های خوبی
. آن ها را م هستند وروی می نامند . بر خلاف استریگوی ها زنده هستند و قدرت باور
نکردنی و شگفت انگیزی برای اجرای جادو در قلمروی چهار عنصرِ آب ، باد ، خاک 1و
آتش دارند . ( برای بیشتر موروی ها این چهار عنصر صادق است ، اما در آینده استثنایی را
هم خواهم گفت ) . به هر حال آن ها دیگر از قدرت جادویی خود استفاده نمی کنند ، که
. در متن ، مثل سابق از واژه ی زمین استفاده شده ، اما از این به بعد به جای زمین از کلمه ی خاک که در اینجور مواقع
مرسوم تره استفاده می شه . ( مترجم )
البته به نوعی ناراحت کننده است . جادو می توانست اسلحه ای عالی باشد ، به هر حال آن
ها به شدت داعتقاد دارن که از جادو فقط باید در موارد صلح آمیز استفاده بشود . این یکی
از بزرگترین قوانین اجتماعیِ شان است .
موروی ها معمولا قد بلند و لاغر هستند و نمی توانند نور شدید خورشید را . اما دتحمل کنن
در عوضش احساسات فرا انسانیِ خوبی مانند بینایی ، بویایی و شنواییِ قوی دارند که ضعف
هایشان را جبران می کند .
هر دو نوعِ موروی ها و استریگوی ها نیاز به خون دارند . فکر می کنم این چیزی باشد که
باعث می شود ان ها را خون آشام بنامیم ، هرچند موروی ها برای بدست آوردن آن کسی
را نمی کشند ، در عوض آن ها انسان هایی را که خود راضی به این کار هستند اطرافشان
نگه می دارند . انسان ها از روی میل داوطلب می ش ، زیرا دنو گاز موروی ها حاویِ
آندورفینی است که احساس خیلی خیلی خوبی دارد و البته می تواند اعتیاد آور ابهم شد .
این را از تجربه های شخصی خودم می گویم . به این انسان ها خون دهنده می گویند و در
واقع آن ها به گاز خون آشام ها . نیازمندند
با این وجود ، داشتن یکی دو خون دهنده خیلی بهتر از روشی است که استریگوی ها برای
تغذیه انتخاب می کنند ، همانطوری که حتما تا به حال حدس زده اید ، آن ها برای بدست

romankadeh1.ir | @romankadeh1