#پانزده_سال_کابوس_پارت_1

پونزده سال کابوس ... پونزده سال نابودی...پونزده سال بدون آرامش وحتی یک ساعت خواب راحت...کابوسی که تمومی نداشت وروز به روز شدت می یافت.کی فکرشو میکرد این میراث جهنمی ادامه پیداکنه... راکون سیتی و آمبرلا نابودشد ولی میراث جهنمیش

ادامه پیدا کرد.

آمبرلا درظاهر فقط یه شرکت داروسازی معمولی به حساب میومد اما رازپنهانی داشت اون رازکه باعث نابودی خود آمبرلا وحتی راکون سیتی شده بود همان تولید ویروس بود...!

شرکت آمبرلا درسال1968توسط اسپنچر,دکترمارکوس ودکتر وسکر تاسیس شد.اسپنچر سعی داشت به

کمک سرمایه خود و وسکر شرکت دارویی بزرگی به اسم آمبرلا وسکر تاسیس کنن.!درواقع وسکر طراح ومدیر اصلی تاسیس آمبرلا بود واسه همین اسم شرکت آمبرلا وسکر نامیده شد دکتر

مارکوس و وسکر درتحقیقات وآزمایشات خود در حال کار بر روی ویروس جدیدی به نام ویروس

پروجنیتورا بودن ,ویروسی که یکی از اولین تولیدات پنهانی شرکت آمبرلاوسکر محسوب میشد و دارای

شرایط بسیار نامتعادلی بودکه نیازبه سالهاتست وبرسی داشت...!

درسالهای ابتدایی تاسیس آمبرلا,اسپنچر از قصر مرموز خود که در اقامتگاهی درتپه های آرکلی شهر راکون سیتی قرارداشت به عنوان محل آزمایشات وتحقیقات خود استفاده میکرد...!

درحالی که آن طرف تر وخارج ازشهر راکون سیتی دکترمارکوس وبقیه اعضای جدید به کار گرفته اش

دریک آزمایشگاه درحال تحقیقات مجزای خودبودن...!.

درهمان سالهای ابتدایی شرکت آمبرلا ادوارد وسکر به طرز مرموزی به قتل رسید وپسرش آلبرت وسکر پست پدرشو دراین شرکت به عهده گرفت ....!


romankadeh1.ir | @romankadeh1